Algemene voorwaarden online verkoop

Artikel 1: Definities
1. wikkies hondentuigjes, gevestigd te Ridderkerk, kvk-nummer 73559482, wordt in de algemene voorwaarden bedoeld als verkoper.
2. De wederpartij van de verkoper wordt in de algemene voorwaarden bedoeld als koper.
3. Partijen zijn koper en verkoper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen de partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt
In sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering van de uitbetaling.
2. Betaalt de koper niet binnen de afgesproken termijn, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor de rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper, onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de verkoper dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is
genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het
aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten
Dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingrecht
1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingrecht). De termijn
begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is
ontvangen.
2, Er bestaat geen herroepingrecht wanneer de producten volgens de koper zijn specificaties
op maat zijn gemaakt.
3. De consument kan een herroepingsformulier van de verkoper gebruiken. De verkoper is verplicht dit zo spoedig mogelijk aan de koper beschikbaar te stellen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrescht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3, Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
gevolgen heeft, licht de verkoper de koper hiervan vooraf schriftelijk over in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs
tot gevolg heeft.
5. In de afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen
meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de
verkoper naar de koper.

Artikel 8: Onderzoek, klachten
1. De koper is gehouden het afgeleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder
Geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen de partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
2. Klachten met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen
Moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de koper schriftelijk bij de verkoper worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om te herstellen, opnieuw te leveren of om van de levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor het deel van de inkoopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal,
Maat of afwerking kunnen niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere
producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij de koper worden geen klachten meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen
1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts
als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te antwoorden.
Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel
daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 10: Levering
1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper
zijn.
2, Koper is verlicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem levert
of doet leveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst
ter beschikking worden gesteld.
3, Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies
die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en
risico van koper op te slaan.
4, Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in
rekening te brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan de verkoper ter beschikking
heeft gesteld.
6, Een door de verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale
termijn. Bij overschrijding van de termijn moet de koper de verkoper schriftelijk in gebreke
stellen.
7, Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders
schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.
Verkoper is bij de levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeen-
komst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de door koper geleden
schade.
2, Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge
waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan
worden nagekomen zoals onder andere brand, storingen aan apparatuur, energiestoringen,
transportstakingen enzovoort.
3, Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven
waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de
contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te wijten is.
4, Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet
aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen
opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de
vorige zin bedoelde sitiatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5, Ingeval de overmacht langer dan 3 maanden voorduurt, heeft de koper het recht de
overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een
aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten
1.Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen
zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt
als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid
Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper tot koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de koper volledig en conform de afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende
geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag
wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2, Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade die het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht
1. De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan de
verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-
koming, zodat de verkoper in staat is hieroop adequaat te reageren.
2, Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden het goed te hertstellen en eventueel
te vervangen.

Artikel 16: Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper
Garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van 1 kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door de koper.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen de verkoper en koper een zodanige
risicoverdeling tot stand te brengen dan de gevolgen van een inbreuk van een garantie
steeds volledig voor rekening en risico van de verkoper komen en dat de verkoper zich
ter zake een inbreuk op garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde
in de vorige zin geldt ook als inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn
door het verrichten van onderzoek.
3, De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik wanneer –zonder toestemming- koper of derden
wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte
hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4, Indien de verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde
geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt
verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht
1, Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18: Forumkeuze
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 wikkies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel